ECLB 21km Awareness Run

30 Jun. RUNNING: ECLB 5km & 21km Awareness Run/Walk from Beacon Bay Crossing. 2.1km start 7am – R150; 5km start 7.10am – R40; 2.1km start 7.15am – R20. Enter at Webtickets. Contact: 083 311 7886.